Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Sociolog, sociální psycholog

Kontakt

Jan.Urban (zavináč) czp.cuni (tečka) cz

Témata

 • Modely proenvironmentálního chování
 • Postoje k životnímu prostředí
 • Znepokojení environmentálními problémy
 • Spotřeba energií, energetická efektivita, indukce spotřeby (rebound effect)
 • Kvalita života
 • Environmentální hluk

Vzdělání

Sociologie: doktorské studium FF UK (2012)

Sociologie: magisterské studium na FF UK (2003)

 

Působiště

Výzkumný pracovník Centra pro otázky životního prostředí UK (od 2004 do současnosti, URL: http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/)

 

Účast ve výzkumných projektech

 • Climate Change and adaptation strategies for human health in Europe(5.FP EU)
 • IP NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability (6. FP EU)
 • Peněžní hodnocení rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů v České republice (NPV I MZe, 1R56014)
 • Vliv změn světa práce na kvalitu života (MPSV, 1J039/05-DP1)
 • Household Behaviour and Environmental Policy (MŽP a OECD)
 • Analýza distribučních a sociálních dopadů sektorových politik (NPV II MŠMT)
 • IP EXIOPOL: A New Environmental Accounting Framework Using Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis (6. FP EU, 2007–2010)
 • TranExt: Kvantifikace externích nákladů dopravy v podmínkách České republiky            (MD, CG712-111-520)
 • Hedonický mzdový model: odhad kompenzační mzdové přirážky v České republice (GAČR, GA402/08/1659)
 • Environmentálně signifikantní jednání v ČR (GAČR, GA402/08/1659)
 • Global-IQ: Impacts Quantification of global changes (7. FP EU)
 • PURGE: Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies (7. FP EU)

 

Publikační činnost

Impaktované a recenzované časopisy

Urban, J., & Máca, V. (2013). Linking Traffic Noise, Noise Annoyance and Life Satisfaction: A Case Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(5), 1895–1915. doi:10.3390/ijerph10051895

Urban, J., Zvěřinová, I., & Ščasný, M. (2012). What motivates Czech consumers to buy organic food? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48(3), 509-536.

Urban, J., & Ščasný, M. (2012). Exploring domestic energy-saving: The role of environmental concern and background variables. Energy Policy, 47, 69–80.

Máca, V., & Urban, J. (2012). Oceňování hluku ze silniční a železniční dopravy. Silnice Železnice, 2012(1), 54–58.

Urban, J., & Ščasný, M. (2011). Faktory vysvětlující vlastnictví automobilu v ČR. Dopravní inženýrství, 2011(2), 27–28.

Desaigues, B., Ami, D., Bartczak, A., Braun-Kohlová, M., Chilton, S., Czajkowski, M., Farreras, V., Urban, J., et al. (2011). Economic valuation of air pollution mortality: A 9-country contingent valuation survey of value of a life year (VOLY). Ecological Indicators, 11(3), 902–910. doi:10.1016/j.ecolind.2010.12.006

Melichar, J., Ščasný, M., & Urban, J. (2010). Hodnocení smrtelných rizik na trhu práce: studie hedonické mzdy v ČR. Politická ekonomie, (5), 657–674.

 

Monografie a kapitoly knih

Ščasný, M., Urban, J., & Zvěřinová, I. (2013). Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation. Prague: Karolinum Press.

Urban, J. (2012). Organic food consumption as an eample of pro-environmental behavior: Application of the theory of planned behavior (unpublished dissertation). Prague: Charles University, Faculty of Arts.

Urban, J., Zvěřinová, I., & Proková, A. (2010). Motivation towards energy-saving behavior among students: An application of the theory of planned behavior. In J. Hlaváček, P. Šauer, & J. Šauerová (Eds.), Towards a Green Economy: Young Researcher Perspective (pp. 191–200). Litomysl: Litomysl Seminar Publishing.

Urban, J. (2009). Netržní oceňování hodnot, které nemají cenu: metoda podmíněného hodnocení z pohledu sociologa [in Czech; Nonmarket valuation of values which have no price: contingent valuation method from a sociologist’s point of view]. In J. Šubrt (Ed.), Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti (s. 135–158). Praha: Karolinum. Dostupné z http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=1484&casopis=112&zalozka=0&predkl=0

Ščasný, M., & Urban, J. (2008). Application of the Hedonic Wage Model: a Value of Statistical Life Derived from Employee’s Choice in the Czech Labor Market. Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution (pp. 141–163). Prague: Matfyzpress.

Urban, J. (2008). Byla Parsonsova sociologie americká? In J. Šubrt (Ed.), Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii (pp. 91–121). Praha: Karolinum.

Urban, J., & Braun Kohlová, M. (2008a). Theory of Planned Behavior: Development and Application in Sociology. In M. Ščasný & M. Braun Kohlová (Eds.), Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution (pp. 15–31). Praha: Matfyzpress.

Urban, J., & Braun Kohlová, M. (2008b). Teorie plánovaného chování. In J. Šubrt & J. Balon (Eds.), Teorie jednání - jeden koncept, mnoho koncepcí (pp. 169–192). Praha: FSV UK, FF UK.

Urban, J., & Ščasný, M. (2008). Validity and Reliability of Two CVM Applications on the Valuation of Work-related Risks. In M. Ščasný & M. Braun Kohlová (Eds.), Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution (pp. 121–139). Prague: Matfyzpress.

Urban, J., Ščasný, M., & Zvěřinová, I. (2008). How much are Prague consumers willing to pay for organic food? In P. Šauer (Ed.), Environmental Economics and Policy: Young scholars perspective (pp. 86–104). Litomysl: Litomysl Seminar Publishing.

Urban, J. (2007). Pojem struktury v Giddensově teorii strukturace. In J. Šubrt (Ed.), Postparsonovské teorie sociálních systémů (pp. 65–84). Praha: Karolinum.

Urban J. 2006. Metoda podmíněného hodnocení z hlediska teorie plánovaného chování: příspěvek sociální psychologie k porozumění mechanismu CVM. In: J. Melichar a I. Honigová (eds.): Oceňování životního prostředí. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK. ISBN 80-239-6295-7

Urban J. 2006. Fáze přípravy dotazníkového šetření, jejich časová a materiálová náročnost. In: J. Melichar a I. Honigová (eds.): Oceňování životního prostředí. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK. ISBN 80-239-6295-7

Články ve sbornících a prezentace na konferencích

Urban, J. (2013, září 6). Indukce spotřeby (rebound effect): Úskalí zvyšování energetické efektivity. Prezentováno v Letní škola Katedry environmentálních studií a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií) Výhledy české energetiky: soláry či chladicí věž na obzoru, FSS MU, Brno.

Urban, J., & Máca, V. (2013a). Linking traffic noise, noise annoyance and life satisfaction. In Proceedings from Internoise 2013 Conference. Prezentováno v Internoise 2013, Innsbruck.

Urban, J., & Máca, V. (2013b). Traffic Noise and Life Satisfaction. In Electronic Proceedings from 20th Annual Conference of the European Association of Environmental and Respurce Economists. Toulouse.

Urban, J., & Ščasný, M. (2013a, srpen 30). Are curtailers really different than efficiency investors? A 10-country study. Prezentováno v ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino.

Urban, J., & Ščasný, M. (2013b, září). Structure of domestic energy saving: are curtailments and efficiency empirical categories? (submitted in Environment and Behavior). Prague.

Urban, J., & Ščasný, M. (2013c, září 24). Predicting goal-directed energy conservation with and without invariant comparison property in IRT models. Prezentováno v 10th Biennial Conference on Environmental Psychology, Magdeburg.

Milan, Š., & Urban, J. (2011, September 22). Passenger Car Ownership in the Czech Republic. Oral presentation presented at the International Days of Statistics and Economics, University of Economics, Prague.

Urban, J. (2011a). Effects of personal values on organic food consumption: An extension of TPB. Presented at the Sustainable Cconsumption 2011 Conference, Budapest: Corvinus University of Budapest.

Urban, J. (2011b). Effects of personal values on organic food consumption: an extension of TPB. Sustainable Consumption, Production and Communication (pp. 55–57). Presented at the Sustainable Consumption 2011 Conference, Budapest: Corvinus University of Budapest. Retrieved from http://www.sustainable.consumption.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/gazdalkodastudomanyi/t_kornyezetgazdasag/norveg/konf2011/Proceedings.pdf

Urban, J., & Ščasný, M. (2011a). Examining the gap between energy saving installations and energy saving activities. Presented at the Sustainable Consumption 2011 Conference, Budapest: Corvinus University of Budapest.

Urban, J., & Ščasný, M. (2011b, September 7). Effect of Environmental Concern on Energy-saving Curtailments and Investments: A multi-country study. Presented at the 10th ESA Conference: Social Relations in Turbulent Times, Geneva.

Urban, J., Zvěřinová, I., & Ščasný, M. (2011a). Personal Norms as Predictors of Sustainable Consumption: Extension of the TPB Framework. Presented at the 10th ESA Conference: Social Relations in Turbulent Times (September 7-10, 2011), Geneva.

Urban, J., Zvěřinová, I., & Ščasný, M. (2011b, November 7). Extending the framework of the theory of planned behavior: effect of personal norms on organic food consumption. Presented at the Sustainable Consumption Conference 2011 - Towards Action and Impact, Hamburg.

Ščasný, M., & Urban, J. (2010). Household Behaviour and Environmental Policy: Residential Energy Efficiency. Presented at the Workshop “Regulation and Management of  Innovations Towards Sustainable Development,” Manheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

Urban, J., Maca, V., & Melichar, J. (2010). Quality of life and noise level: a qualitative study. In P. Šauer & J. Šauerová (Eds.), Proceedings from 12th Annual International Conference of PhD. students, young scientists and researchers (pp. 69–84). Presented at the Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations, Prague: The University of Economics.

Urban, J., Zvěřinová, I., & Proková, A. (2010). Explaining proenvironmental behavior with the theory of planned behavior. In P. Šauer & J. Šauerová (Eds.), Proceedings from 12th Annual International Conference of PhD. students, young scientists and researchers (pp. 194–209). Presented at the Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations, Prague: The University of Economics.

Melichar, J., & Urban, J. (2009). Measuring the recreation value of urban forests: An application of travel cost model. In M. Havránek (Ed.), Urban metabolism: measuring the ecological city (Book of Proceedings) (pp. 172–184). Presented at the ConAccount 2008, Prague: Charles University Environment Center.

Urban, J., & Melichar, J. (2009). Willingness to pay for conservation of Black Stork. Proceedings from the 17th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists: Presented at the European Association of Environmental and Resource Economists: 17th Annual Conference, Amsterdam: European Association of Environmental and Resource Economists. Retrieved from http://www.webmeets.com/files/papers/EAERE/2009/795/Urban_Melichar_Black%20Stork4.pdf

Urban, J., Zvěřinová, I., & Ščasný, M. (2009). Determinants of organic food consumption: Comparative case study on Czech Consumers. In A. Udovč (Ed.), Transformation, Inovation and Adaptation for Sustainability. Presented at the 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Ljubljana: University of Ljubjana and European Society for Ecological Economics.

Urban, J., Ščasný, M., & Zvěřinová, I. (2008). Willingness to pay for organic products. Proceedings from Environmental Economics, Policy, And International Environmental Relations (pp. 58–70). Presented at the 10th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers, Prague: University of Economics in Prague.

Urban, J., Ščasný, M., & Zvěřinová, I. (2008, October 8). Buy or Not to Buy Organic Food? A Case study on Prague’s population. Presented at the Sustainable Consumption 2008 Conference, Budapest. Retrieved from http://eman2008.uni-corvinus.hu/index.php?id=20243

Urban, J. 2008. Pojetí struktury u Talcotta Parsonse, Prezentováno na konferenci FSV, Praha, 21.5. 2008. [Online: http://www.czp.cuni.cz/kos/JU/parsons/parsons_fsv]

Urban, J. 2008. Is Parsosns’s work vital even nowadays?, Prezentováno na konferenci EUSOC, Telč, 30.4. 2008. [Online: http://www.czp.cuni.cz/kos/JU/parsons/parsons_eusoc]

Urban, J., & Ščasný, M. (2007). Willingness-to-Pay for Organic Food and Its Determinants. In E. Ritchelová & E. Sidorov (Eds.), Proceedings of the 3rd International conference EA-SDI 2007 (pp. 504–513). Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University.

Ščasný, M., Urban, J. 2007. Estimation of wage differential for the Czech Republic: Hedonic wage model testing on three datasets. Paper presented at the 15th Annual EAERE Conference, University of Macedonia Thessaloniki, Greece, 27-30 June 2007. Online: [http://www.eaere2007.gr/papers/1170878333_Scasny-Urban_HWM.pdf]

Ščasný, M., Urban, J. 2007. „Wage-risk relationship testing in hedonic wage models in the Czech Republic.” In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: Sborník z mezinárodní konference, Díl1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 978-80-86973-45-6. Online: http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/sbornik_mezinarodni_konference/sbornik_1.pdf

Melichar, J., Urban, J. 2007. „Modeling Woodland Recreation Demand in the Czech Republic Using a Random Utility Framework.“ In: P. Šauer (ed.), Environmental Economics, Policy and International Relations - Papers presented at 9th seminar of PhD students, young scientists and researchers of Visegrad group countries. 22-23 October 2007. Prague: The University of Economics. ISBN 978-80-86709-11-6

Urban, J., Ščasný, M. 2007. „Value of work safety: application of CV method to value effects of fatal injuries on wellbeing of economic active population of the Czech Republic.” In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: Sborník z mezinárodní konference, Díl1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 978-80-86973-45-6. Online: http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/sbornik_mezinarodni_konference/sbornik_1.pdf

Urban, J., Ščasný, M. 2007. „Determinants of risk perception bias: an empirical study of economically active population of the Czech Republic.” In: Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: Sborník z mezinárodní konference, Díl1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. ISBN 978-80-86973-45-6. Online: http://kvalitazivota.vubp.cz/prispevky/sbornik_mezinarodni_konference/sbornik_1.pdf

Urban, J., Melichar, J. 2007. „Existence Value of an Endangered Bird Species in the Czech Republic“ In: P. Šauer (ed.), Environmental Economics, Policy and International Relations Papers presented at 9th seminar of PhD students, young scientists and researchers of Visegrad group countries. 22-23 October 2007. Prague: The University of Economics. ISBN 978-80-86709-11-6

Urban, J., Ščasný, M., Braun Kohlová, M., Melichar, J., 2006. „Zero values treatment in CV study of mortality: evidence from Czech study", presented at: 3rd World Congress of Environmental and Resource Economists, Kyoto, 4-7 July, 2006. Online: http://www.webmeets.com/files/papers/ERE/WC3/895/Urban-Scasny%20et%20al%20AERE2006%20CVadult.pdf

 

Další zkušenosti

 • asistent na katedře sociologie FFUK (2004-2011),
 • výzkumný asistent na katedře sociologie, University of New Orleans (2003-2004).