Odborné časopisy

Environment & Behavior

Impact factor:1,282. Dostupný v databázích: Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Avery Index to Architectural Periodicals, Corporate ResourceNET - Ebsco, Criminal Justice Abstracts, Current Citations Express, Current Contents: Social & Behavioral Sciences, EMBiology, Environmental Periodicals Bibliography, Environmental Policy Index, Expanded Academic Index - Gale, General Science Source, GEOBASE, Geographical Abstracts: Human Geography, Health Source Plus, Human Population & the Environment Abstracts, Human Resources Abstracts, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, ISI Basic Social Sciences Index, MasterFILE - Ebsco, NISC, OmniFile: Full Text Mega Edition (H.W. Wilson), Peace Research Abstracts Journal, Periodical Abstracts - ProQuest, Pollution Abstracts, Psychological Abstracts, PsycINFO, PsycLIT, SafetyLit, Scopus, Social Science Source, Social Sciences Citation Index (Web of Science), Social Sciences Index Full Text, Social SciSearch, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Standard Periodical Directory (SPD), TOPICsearch - Ebsco, Urban Affairs Abstracts, Urban Studies Abstracts, Wilson Social Sciences Index Retrospective.

Odborný impaktovaný časopis Environment & Behavior, který v současné době vydává šestkrát ročně Sage Publications, se věnuje rozsáhlému spektru výzkumných témat environmentální psychologie již od roku 1969.

Najdete v něm vědecké studie zabývající se např. regeneračním účinkem přírody, vazbou mezi tělesným zdravím a prostředím, vnímáním a poznáváním prostředí (např. hledání cestym či vnímáním rizik), vlivem okolních podmínek jako je hluk či přelidnění, sociálními a psychologickými procesy spojenými s prostředím (kupříkladu v místě bydliště, v práci, ve školách či v extrémním prostředí), vlivem designu na lidské chování, pocity souvisejícími s prostředím (včetně stresu a strachu), vazbou na místo a identitou, proenvironmentálním chováním a změnou chování, postoji, hodnotami a normami spojenými s environmentálním chování, společenskými faktory podmiňujícími politiku udržitelnosti či interakci různých věkových skupin s prostředím.*

Hlavní editorkou časopisu je Barbara B. Brown (University of Utah, USA).Journal of Environmental Psychology

Impakt faktor: 2,549. Dostupný z databází: Applied Social Science Index and Abstracts, Biological Abstracts, Current Contents/Social & Behavioral Sciences, PsycINFO, PsycLIT, Psychology Abstracts, Research Alert, Science Direct, Scopus.

Odborný impaktovaný časopis Environmental Psychology vydává od roku 1980 nakladatelství Elsevier. Ten již od svých počátků představuje důležité fórum pro odborníky a odbornice mnoha oborů, kteří se rozmanitými způsoby zabývají vědeckým studiem interakce mezi člověkem a jeho prostředím (přírodním i člověkem vytvořeným). Vychází čtyřikrát ročně.

Environmental Psychology se věnuje např. otázkám vnímání a hodnocení budov či krajinného rázu, poznávání prostoru, psychologických souvislostí designu (v domácnostech, ve školách, v práci, ve veřejných budovách a veřejném prostoru), stresu vyvolaném prostředím, sociálního využívání prostoru (přelidnění, soukromí, teritorialita, osobní prostor), trávení volného času ve vztahu k fyzickému prostředí, vazby na místo a identitě spojené s místem, psychologických aspektů managementu zdrojů, ekologických důsledků lidských aktivit či vnímání environmentálních rizik a reakcím na ně.*

Od roku 2002 je hlavním editorem časopisu Robert Gifford (University of Victoria, Kanada).Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture

Impakt faktor: 0,645. Dostupné v databázích: Communication Abstracts, Social Sciences Citation Index, Current Contents / Social and Behavioural Science and EBSCO.

Odborný impaktovaný časopis Environmental Communication, který vydává od roku 2007 Taylor & Francis, v současnosti vychází čtyřikrát ročně. Jeho ústředním tématem je environmentální komunikace, které se věnuje mezioborově a ve všech jejích podobách. Důležitou roli v obsahu časopisu mají např. evaluace.

Hlavní editor časopisu Steve Depoe (University of Cincinnati, USA) je od roku 2014 vystřídaný v této roli Alison Anderson (Plymouth University, UK).Ecopsychology Journal

Neimpaktovaný. Dostupný v databázích: Scopus, PsycINFO.

Odborný časopis Ecopsychology Journal, který vydává čtyřikrát ročně nakladatelství Mary Ann Liebert, Inc., je od svého prvního čísla (2009) platformou tzv. druhé generace ekopsychologů.

Časopis publikuje původní vědecké výzkumy, teoretické statě, případové studie a recenze k tématům jako jsou např. tělesné a duševní přínosy kontaktu s přírodou, znovuobjevování divočiny, biofilie, ekoterapie, domorodé kultury, psychologie poškozování životního prostředí, udržitelnost měst, odpovědnost za ochranu přírodních míst a jiných druhů, interakce lidí a zvířat.*

Hlavním editorem časopisu byl od roku 2009 Thomas J. Doherty (Lewis & Clark Graduate School), kterého v roce 2013 nahradil Peter H. Kahn (University of Washington).European Journal of Ecopsychology

Neimpaktovaný. Dostupný on-line.

Od roku 2010 vychází jednou ročně recenzovaný časopis European Journal of Ecopsychology. Jeho zázemí tvoří ekopsychologové a ekopsycholožky z převážně britských univerzit, financovaný je ze soukromých prostředků.

V časopisu vychází teoretické texty, výzkumné studie, zprávy z terapeutické práce i "více osobní reflexe, které nabízejí čtenáři vhled do nových a originálních aspektů vazby mezi lidstvím a ostatním přírodním světem". Časopis se zabývá např. vlivem přírodního prostředí na lidské emoce a duševní pohodu, vlivem psychologického odloučení člověka od přírody na současnou ekologickou krizi či snahou o hlubší porozumění psychogickým, emočním a duchovním vazbám člověka k přírodě.*

Podobně jako na Českém portálu ekopsychologie chápou editoři časopisu ekopsychologii široce a projevují na svých stránkách zájem také o sociologické či antropologické příspěvky, které se týkají vazby mezi člověkem a přírodou.

Hlavním editorem European Journal of Ecopsychology je Paul Stevens (Milton Keynes, Velká Británie), který je mimojiné také členem redakční rady časopisu The Ecopsychology Journal.