Slovenská oborová bibliografie

Jan Krajhanzl  |  9. 5. 2008  |  aktualizováno 9. 8. 2013  |  Bibliografie  |  0 komentářů


Foto: © Silvia Kováčiková

Psychologie vztahu k přírodě aenvironmentálních problémů se na Slovensku pod hlavičkou environmentální psychologie intenzivně rozvíjela po celá devadesátá léta. Realizována byla celá řada empirických studií, vydáno mnoho článků a publikací.

Na tomto místě předkládám pracovní a tedy jistě neúplný přehled slovenské oborové bibliografie. Citace nebyly sjednocovány podle jednotné normy a  jsou uspořádány podle abecedního pořadí autorů.

Všichni přivítáme doplnění této bibliografie o odkazy na další slovenské články, studie, publikace.

Bianchi, G., Rosová, V.: Prosociálnosť ako environmentálna perspektíva, zadané do Human Affairs, 1992.

Bianchi, Gabriel, Rosová, Viera: Environment as a value: Intraindividual, interindividual, and intercultural differences

Bianchi, Gabriel, Rosová, Viera: Je environmentálna kríza krízou sociálneho správania sa? Životné prostredie, 33, 1999, č. 6, s. 299 – 302.

Bianchi, Gabriel, Rosová, Viera: Ohrozovanie zo strany životného prostredia – alebo ohrozovanie životného prostredia (Hľadanie východiska z bludného kruhu). Zborník materiálov z interdisciplinárnej konferencie, konanej v Bratislave 26.-28. septembra 1991 „Dieťa v ohrození: stav a perspektívy“.

Dočkal, Vladimír, Kováč, Tomáš, Groma, Marián. (1992) Ekologické vedomie rakúskych, slovenských a moravských detí. Psychológia a patopsychológie dieťaťa, 27, 4, 291-312.

Hefty, Ján. (2002) Domov a geografická lokalita: niektoré rozdiely vo vnímání a vo vzťahu k domovu podmienené miestom bydliska. In: Naništová, Eva (ed.) Vybrané kapitoly zo psychológie. Osobne významné miesta v živote človeka. Trnava: Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 78-87.

Hermannová, Nina, Mesárošová, Barbora. (1996a) K niektorým aspektom problematiky estetickej dimenzie životného prostredia. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae. 6. 5-19.

Hermannová, Nina, Mesárošová, Barbora. (1996b) Hodnotenie estetickej dimenzie životného prostredia u stredoškolskej mládeže. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae. 8. 89-95.

Keul, Alexander. (1996) Zdravie a pohoda (wellness) v meste: medzi objektívnou kvalitou a subjektívnym vnímaním životného prostredia. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae. 8. 29-33.

Komárová, Zuzana. (2002) Vývin väzby na miesto u detí a dospievajúcich. In: Naništová, Eva (ed.) Vybrané kapitoly zo psychológie. Osobne významné miesta v živote človeka. Trnava: Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 44-50.

Kováč, Damián, Potašová, Alena. (1992) Diskusia: Ako dostať poznatky enviromentálnych vied viac do života. In: D. Kováč, A. Potašová (Eds.), Psychológia v riešení ekologických problémov, Bratislava: ÚEP SAV, 71-73.

Kováč, Damián. (1992) Psychológia životného prostredia: malá – veľká? In: D. Kováč, A. Potašová (Eds.), Psychológia v riešení ekologických problémov, Bratislava: ÚEP SAV, 7-15.

Kováč, T., Dočkal, V., Groma, M., Matejík, M. (1992) Skúsenosti s výskumom ekologického vedomia slovenskej a rakúskej mládeže. In: D. Kováč, A. Potašová (Eds.), Psychológia v riešení ekologických problémov, Bratislava: ÚEP SAV, 67-71.

Kováčová, L. Aktuálne vzory uplatňujúce sa vo vzťahu k životnému prostrediu. Diplomová práca. Katedra psychológie a etickej výchovy PedF TU Trnava, 2000, s. 59, 2 prílohy.

La Roche, D., Rosová, V., Bianchi, G., Ondrušek, D.: Psychológia a životné prostredie: modelovanie osobnosti v súlade s prostredím. CEES, apríl 1991, ÚV SZOPK, Bratislava, str. 74.

Mesárošová, Barbora, Naništová, Eva. (2002) Väzba na miesto a environmentálne dispozičné štruktúry osobnosti ako prediktory stretnutí človeka s kultúrnou krajinou. In: Naništová, Eva (ed.) Vybrané kapitoly zo psychológie. Osobne významné miesta v živote človeka. Trnava: Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave, 38-43.

Mesárošová, Barbora. (1995) Intraanalýza hodnoty životné prostredie u vysokoškolákov. In: Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete (Zborník), Bratislava. 108-110.

Naništová, Eva, Mesárošová, Barbora. (2000) Analýza väzby na miesto a environmentálnych dispozícií detí z vidieka a z mesta. Psychológia a patopsychológia dieťata, 35, 1, s. 3-22.

Naništová, Eva. (1998) Environmentálna psychológia. In: J.Výrost, I. Slaměník (Eds.), Aplikovaná sociální psychologie I: Člověk a sociální instituce. Praha: Portál, 181-223.

Naništová, Eva. (2002) Koncept miesta v environmentálnej psychológii. Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskeh univerzity v Trnave.

Rosová, V. Rošková, E., Bianchi, G.: Risk Perception in Juveniles and Influecences by the Family. In R. Roth (Ed.): Human Rights and Mental Health Proceedings of 55th Annual Convention International Council of Psychologist, July 1997 Graz, Langreich: Pabst Science Publishers, 1999a, pp. 623-631.

Rosová, V., Bianchi, G.: A Family in Which an Environmentally Active Citizen Was Brought Up. Proceedings from the 4th Int. Seminar: „Family and Environment: A Partnership“, December 1992, Vienna International Center, UNESCO, 12pp.

Rosová, V.: People-Environment Relations as a Research Topics in Social Sciences in Slovakia. In: Ľ (Ed.): Europe: Expectation and Reality – The Challengerfor the Social Sciences, Slovak Commission for UNESCO – National Committee for MOST Programm, Instistute for Sociology SAS, Bratislava, 1999b, 119-127.

Rosová, V.: Sociálna podmienenosť subjektívnej hodnoty životného prostredia. Grantový projekt výskumu. GAV Bratislava/2/999159/1991-1993) KVSBK SAV Bratislava.

Rosová, Viera, Bianchi, Gabriel: Environmental Crisis in Social Behaviour?: prosociality, cooperation, competition, or... Human Affairs, 3, 1993, 1, 40-45.

Rosová, Viera, Bianchi, Gabriel: Environmentálna psychológia, jej predstavitelia a úroveň environmentálno-psychologického poznania na Slovensku. Acta Environmentalica UC / Bratislava / roč. 8. 1996. s. 53-60.

Rosová, Viera, Bianchi, Gabriel: Psychológia ako epicentrum environmentálnej výchovy. Príspevky z interdisciplinárneho seminára konaného dňa 28. mája 1992 „Morálna a environmentálna výchova“

Rosová, Viera, Bianchi, Gabriel: Psychologické poznámky k výchove človeka žijúceho v súlade s prostredím. Životné prostredie, revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. 1 / 1992.

Rosová, Viera, Lašticová, Barbora: Podiel environmentálnych obsahov na utváraní identity mladých ľudí.

Rosová, Viera, Rošková, Eva, Bianchi, Gabriel. (1996) Percepcia rizík vo výberoch detskej populácie na Slovensku. In: Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae, 8, 77-87.

Rosová, Viera, Rošková, Eva. (1996) Percepcia rizík v populácii 14-ročných: hierarchia, zdroje informácií a sebahodnotenie úrovne poznatkov o rizikách. In: Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae. 6. 73-83.

Rosová, Viera: Environmentálna výchova: Od ochrany prírody k trvalej udržiteľnosti. In Zborník príspevkov z konferencie „Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní“. V. ročník, prostredie-človek-príroda. Bratislava: IUVENTA, 2001, 11-20.

Rosová, Viera: People-Environment Relations as a Research Topic in Social Sciences in Slovakia (Vzťah ľudí k životnému prostrediu ako predmet výskumu v sociálnych vedách na Slovensku). In: 2nd European Social Sciences Conference: Europe – Expectations and Reality the Challenge for the Social Sciences. June 13-18, 1998, Sociologický ústav SAV Bratislava, Slovakia, Abstracts, s. 4.

Rosová, Viera: Proces environmentálneho civilizovania.

Rosová, Viera: Stav, problémy a perspektívy environmentálno-psychologického výskumu na Slovensku. Zborník abstraktov z konferencie „Kognitívne procesy, osobnosť a sociálne správanie II.“, SvVÚ SAV Košice, 1999, s. 15.

Rosová, Viera: Vzťah ľudia – životné prostredia ako predmet výskumu v sociálnych vedách na Slovensku. In: Ľ.Falťan (Ed.): Europe: Expectations and Reality – The Challenge for the Social Sciences. The Second European Social Sciences Conference, UNESCO-Paris, SÚ SAV Bratislava, Intelingua, 1999, s. 119-127.

Rosová, Viera: Zmeny vo využívaní zeme a hodnota prírody vo vnímaní obyvatelov biosférických rezervácií na Slovensku. In. Medzinárodna konferencia v rámci vedeckého programu UNESCO Človek a biosféra (MAB): Ethno-Ecological Interactions on Biosphere Reserves“, 3.-7. máj 1999, Luhačovice, ČR, BR, Bílé Karpaty, Abstract Volume 1999, s. 13.

Rošková, E. Rosová, V., Bianchi G.: Kvalitatívna analýza vnímania rizika deťmi a adolescentmi. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Vol. 33., 1998, č. 3, s. 203-215.

Schraggerová, Milica, Rošková, Eva. (1996) Analýza sémantických hodnotení vybraných pojmov z oblasti životného prostredia (Podunajský región – VDG). In: Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 6, 61-72.

Výbohová, Marta. (1995) Úroveň environmetálneho vedomia žiakov stredných škôl v SR (výsledky prieskumu). In: Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete (Zborník), Bratislava. 192-195.
Jak citovat tento článek

KRAJHANZL, Jan. Slovenská oborová bibliografie. Český portál ekopsychologie [online] 22. 9. 2023. Dostupné z: http://www.ekopsychologie.cz/orientace-v-oboru/bibliografie/slovenska-oborova-bibliografie/


Víte, proč má Český portál ekopsychologie ve svém logu zeleného muže?

Protože se v něm stejně jako v ekopsychologii prolíná to lidské a přírodní. Jedním z klíčových témat ekopsychologie je kontakt s přírodním světem a zelený muž ztělesňuje jak přírodní svět, tak důležitost našeho spojení s ním. Možná jste si všimli, že z úst zeleného muže vyrůstají zelené výhonky – a jedna z našich hlavních otázek přitom zní, jak s veřejností mluvit o přírodě a životním prostředí. A konečně, příroda kolem nás i v nás si zaslouží vnímavost a respekt, a my se budeme na našich stránkách opakovaně vracet k tématu, proč lidé (ne)chrání životní prostředí.

Zelený muž je nicméně symbol zahalený tajemstvím a je mnoho způsobů, jak ho interpretovat. Pokud se o zelených mužích chcete dozvědět víc, doporučujeme českou Wikipedii, povedenou bakalářskou práci Anny Němcové nebo ukázku z knihy "Cestami zelených mužů".

Logo Zeleného mužu pro nás vytvořila grafička Jana Kudrnová, kterou nám doporučili ze Sedmé generace.

archiv >